(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Stengelaal in bloembolgewassen

Activiteiten BKD met betrekking tot stengelaal in bloembollen

BKD keurt partijen bloembollen op stengelaal voor het kunnen afgeven van een plantenpaspoort. Bij aantastingen worden beperkende maatregelen opgelegd. Daarnaast voert BKD andere werkzaamheden uit met betrekking tot stengelaal.

Hieronder zijn de werkzaamheden van BKD kort beschreven. Meer informatie over deze activiteiten vindt u in onze uitvoeringsrichtlijnen.

Maatregelen bij vondst stengelaal

  1. Partijmaatregelen

Bij de vondst van stengelaal in een partij bloembollen legt BKD in opdracht van de NVWA beperkende maatregelen op de partij op en op andere partijen bloembollen van het bedrijf. Een medewerker van BKD bespreekt dit in een persoonlijk gesprek met het bedrijf.

  1. Perceelsmaatregelen

Het betreffende perceel wordt ingemeten en opgenomen in het Perceel Register Stengelaal. Dit betekent dat er op het perceel géén bloembolwaardplanten geteeld mogen worden. Pas als na grondbemonstering blijkt dat er geen stengelaal is aangetoond, dan is de teelt van bloembolwaardplanten weer mogelijk. De kosten voor deze statuswijziging brengt de BKD in rekening bij de aanvrager.

Uniforme partijmaatregelen in de uitvoeringsrichtlijnen

In 2015 is besloten tot uniforme partijmaatregelen voor alle bloembolgewassen. In de uitvoeringsrichtlijnen staat per gewas vermeld welke maatregelen en voorwaarden van toepassing zijn. Lees deze zorgvuldig van de gewassen die u teelt om volledig op de hoogte te zijn. Hieronder staat per uitvoeringsrichtlijn vermeld welke artikelen betrekking hebben op stengelaal.

Partijmaatregelen

Besmette partijen kunnen onder strikte voorwaarden worden bestemd voor opplant op eigen opplant, afzet in kleinverpakking in de EU of voor afbroei op eigen bedrijf (bloemproductie en op pot). In alle situaties gelden er strikte voorwaarden en voorafgaand aan het gebruik een droge keuring door BKD waaruit blijkt dat er geen symptomen van stengelaal aanwezig zijn. Daarnaast houdt de BKD toezicht op het bedrijf op het gescheiden houden van partijen en het toepassen van een juiste bedrijfshygiëne.

Plantgoed van besmette partijen kan alleen op eigen bedrijf worden opgeplant als de BKD vooraf in een droge keuring heeft vastgesteld dat er géén symptomen van stengelaal aanwezig zijn.

Stengelaalaantasting en verhandeling bestemd voor doorteelt

Als in een partij bloembollen stengelaal wordt geconstateerd, dan is verhandeling bestemd voor doorteelt niet toegestaan. Dit geldt, met uitzondering van hyacint, voor alle partijen van bloembolgewassen die een waardplant zijn van stengelaal, geteeld op dat bedrijf. Zie hiervoor de betreffende Uitvoeringsrichtlijnen.

Grondbemonstering teeltplaats tulp, bestemd voor doorteelt door ander bedrijf

Vanaf teeltseizoen 2015/16 geldt er bij tulp voor verhandeling van materiaal voor doorteelt een verplichte grondbemonstering. Deze staat beschreven in artikel 7 van de ‘Uitvoeringsrichtlijn Tulipa’.

Van teeltverbod naar register

De NVWA heeft per 1 januari 2016 het opleggen van teeltverboden gestaakt. In plaats van het teeltverbod is het Perceel Register Stengelaal gekomen. In dit register zijn de teeltplaatsen waarop besmette partijen bloembollen zijn geteeld opgenomen

Op percelen opgenomen in dit register met de status ‘besmet’ mogen geen bloembolwaardplanten geplant.

Als na grondonderzoek blijkt dat er geen stengelaal aanwezig is, kunnen bloembolwaardplanten op het perceel worden geplant. Het perceel krijgt in het Perceel Register Stengelaal de status ‘vrij’.

Toegang Perceel Register Stengelaal

Per 2016 is teeltverbod vervangen door een register. Dit register is laagdrempelig toegankelijk voor belanghebbenden voor het opvragen van perceelshistorie. Voor het aanvragen maakt u gebruik van een formulier dat op deze website staat.

Teksten uitvoeringsrichtlijnen

In onderstaande tabel staan per Uitvoeringsrichtlijn de link naar de richtlijn en de artikelen vermeld die betrekking hebben op stengelaal.

Uitvoeringsrichtlijn Artikel m.b.t. stengelaal
Allium 4, 5 en 6
Chionodoxa 4, 5 en 6
Hippeastrum 4, 5 en 6
Hyacinthus 4, 5 en 6
Hyacinthoides 4, 5 en 6
Muscari 4, 5 en 6
Narcissus 4, 5 en 6
Nectaroscordum 4, 5 en 6
Overige bolgewassen 6, 7 en 8
Puschkina 4, 5 en 6
Scilla 4, 5 en 6
Soort-Crocus 4, 5 en 6
Tulipa 4, 5, 6 en 7

 

Bloembolwaardplanten

Onderstaande gewassen zijn aangemerkt als bloembolwaardplanten voor stengelaal (februari 2016). Deze lijst kan in de toekomst aangepast worden.

Allium Lycoris
Amaryllis Muscari
Camassia Narcissus
Chionodoxa Nectaroscordum
Crocus ‘Grote Gele’ Nerine (valt onder Naktuinbouw)
Cyrtanthus Ornithogalum
Galanthus Puschkinia
Galtonia Scilla
Hippeastrum Sprekelia
Hyacinthoïdes Sternbergia
Hyacinthus Triteleia
Hymenocallis Tulipa
Leucojum