(0252) 41 91 01 info@bkd.euZwartelaan 2, 2161 AL Lisse

Klachten – bezwaren – tuchtgerecht

Klachten
De BKD stelt het op prijs om signalen te vernemen over onze werkwijze en werkzaamheden. U kunt eenvoudig uw klacht kenbaar maken via het contactformulier of uw klacht schriftelijk indienen. Wij zullen uw klacht zo snel en zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Bezwaren
U kunt een bezwaarschrift indienen bij de BKD wanneer u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de BKD.

 1. Dien uw bezwaarschrift in binnen zes weken na de datum van besluitname. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen en het besluit in stand blijft. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u om uw bezwaar daarom aangetekend te versturen.
 2. In het bezwaarschrift zijn de volgende zaken opgenomen:
 1. Naam, adres, woonplaats
 2. (Mobiel) telefoonnummer
 3. Handtekening
 4. Dagtekening
 5. Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
 6. Motivering van uw bezwaar.

Wij adviseren u om een kopie van het besluit mee te sturen.

 1. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
  BKD
  T.a.v. de afdeling Bezwaarschriften
  Postbus 300
  2160 AH te Lisse
 1. Onderdeel van de bezwaarschriftprocedure is het ‘horen’ van de belanghebbende. Als de BKD uw bezwaar in behandeling heeft genomen, wordt u uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Als u dat wilt kunt u ook telefonisch gehoord worden. Het is mogelijk om bij een hoorzitting uw advocaat, een andere vertegenwoordiger, getuigen of deskundigen mee te nemen.
 2. Er zijn drie mogelijke uitspraken:
 1. Gegrond (u heeft gelijk).
 2. Gedeeltelijk gegrond (u krijgt deels gelijk).
 3. Ongegrond (u krijgt geen gelijk).

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de beslissing op het bezwaarschrift wordt u erop gewezen waar en bij welke rechter u in beroep kunt gaan. U wordt er ook op gewezen dat u binnen zes weken na datum besluitname uw beroep moet indienen. Aan het in beroep gaan zijn kosten verbonden.

De complete bezwaarprocedure is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), met name in de hoofdstukken 6 en 7.

Tuchtgerecht
Het tuchtgerecht is in het belang van de hele sector en draagt er toe bij, dat bedrijven die zich niet aan de afgesproken regels houden kunnen worden gesanctioneerd. Het economisch genoten voordeel kan worden meegenomen in de hoogte van de boete. Hiermee wordt, onder andere, voorkomen dat individuele bedrijven het imago van de gehele sector schaden.

Naast het opleggen van een boete, kan het tuchtgerecht ook andere maatregelen opleggen, zoals een berisping, openbaarmaking van de uitspraak, op kosten van de betrokkene, en het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene, op zijn kosten, voor ten hoogste twee jaar.

De tuchtrechtelijke procedure is geregeld in de Landbouwkwaliteitswet, het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet en het Reglement Tuchtgerecht voor de Bloembollensector 2014