BREXIT

 In EU wetgeving

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (uitgezonderd Noord-Ierland). Hierdoor heeft u te maken met veranderingen wanneer u handelt met het VK. Lees hier meer over de stand van zaken.

Derde land

Het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) is sinds 1 januari 2021 een derde land (een land buiten de EU). Bedrijven in de bloembollensector hebben daarom nu te maken met extra procedures voor de im- en export van bloembollen naar dit land. Denk hierbij aan fytosanitaire certificaten, controles én douaneformaliteiten. Dit kan leiden tot langere doorvoertijden en hogere kosten.

Door het vertrek uit de EU gelden per 1 januari 2021 andere handelsafspraken tussen de EU en het VK (uitgezonderd Noord-Ierland). Vanaf 1 januari 2022 gelden volledige Britse douaneformaliteiten en is een prenotificatie voor alle planten en plantaardige producten naar het VK verplicht.

Export voorbereidingen

Wilt u voor het eerst producten verhandelen met het VK, dan  zijn registraties bij de juiste instanties en het verkrijgen van de juiste registratienummers en documenten van belang.

Informatie over te nemen stappen kunt u vinden op www.brexitloket.nl/agro of op hulpbijbrexit.nl. U kunt op het brexitloket onder andere de Brexit Impact Scan doen om de impact van de Brexit op uw bedrijf in te schatten. Ook kunt u een check doen op de website van de Rijksoverheid: Track & Trace met Brexit!

Daarnaast vindt u nuttige informatie over het im- en exporteren van planten en plantaardige producten na de Brexit op de website van de NVWA en informatie over wat de Brexit voor u betekent omtrent douane zaken op de website van de douane.

Aandachtspunten

We hebben een aantal aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Productgroepen

Voor de export van plantaardige producten wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende productgroepen. Voor elke productgroep gelden specifieke eisen voor export naar het VK (uitgezonderd Noord-Ierland).

De export van losse bloembollen, al dan niet in kleinverpakking, valt onder de productgroep ‘bloembollen’ (bloembollen en knollen). Als keuringsdienst van bloembollen, richt BKD zich in de informatievoorziening op deze website dan ook op de eisen die gelden voor deze productgroep.

Voor de export naar het VK van ‘vaste planten in rust’ (landplanten zoals wortelstokken en rhizomen) gelden dezelfde eisen als voor bloembollen. Voor overige producten uit de productgroep ‘sierteelt’ (bloembollen op pot en (vaste) planten op pot) en voor ‘zaaizaden’ (van kruiden, bloemen en vruchtgroenten) gelden andere eisen. Voor meer informatie over deze productgroepen, verwijzen we u naar de landeneisen van de NVWA en de website van Naktuinbouw. Exportcertificering van deze branchevreemde producten verloopt via e-CertNL en niet Ketenregister. Hiervoor is een e-Herkenning nodig van de overheid op minimaal 2+ niveau.

Export fytosanitaire eisen

Alle bloembollen die naar het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) verhandeld worden, moeten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Om deze te verkrijgen, moeten de bloembollen voor zending door BKD geïnspecteerd worden tijdens een exportinspectie. BKD keurt op de fytosanitaire eisen die gesteld zijn door het land.


Het VK stelt de volgende eisen aan bloembollen (zie hiervoor ook de landeneisen NVWA):

Bloembollen moeten tijdens de teelt visueel vrij zijn van:

 • Stengelaal (Ditylenchus dipsaci)*
 • Aardappelmoeheid (Globodera rostochiensis en G. pallida)**
 • Maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)

Bloembollen moeten vrij zijn van de quarantaine ziekten:

 • Ringrot (Clavibacter sepedonicus)
 • Wratziekte (Synchytrium endobioticum)

Deze twee quarantaine ziekten worden gedekt door een overheidsverklaring van de NVWA.

De invoereisen van het VK voor bloembollen zijn door BKD al tijdens de veldkeuring gecontroleerd. Daarnaast zijn de export basisnormen niet van toepassing. Hierdoor is de (fysieke) exportinspectie voor bloembollen beperkt tot een controle van de certificaatnummers (document) en het aantal stuks (identiteit). Hiermee wordt gecontroleerd op de drie ‘visueel vrij’ veldeisen. Een uitzondering geldt voor de situaties die in het volgende informatieblok vermeld staan, deze partijen moeten altijd visueel geïnspecteerd worden door BKD.

BKD onderzoekt of de document- en identiteitscontrole in de toekomst ook volledig digitaal kan verlopen, zonder bezoek van de keurmeester. Dit geldt alleen indien gebruik wordt gemaakt van Ketenregister Full (e-CertNL).

 * Deze eis geldt voor de volgende 13 waardplanten: Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus, Galanthus, Hyacinthus, Hymenocallis, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Puschkinia, Sternbergia, Scilla en Tulipa. NB. Bloembollen waarin tijdens de teelt stengelaal is aangetroffen, maar die na de oogst visueel vrij zijn van stengelaal kunnen in kleinverpakking met exportcertificaat worden geëxporteerd naar het VK.

 ** Op de volgende 7 bloembolgewassen geldt een uitzondering: Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus en Tulipa. Deze mogen met AM-status laag naar het VK, mits ze grondvrij zijn.


De volgende partijen voor het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) moet BKD te allen tijden visueel inspecteren tijdens een fysieke exportinspectie door de keurmeester:

 1.  Zeven bloembolgewassen** die volgens de uitzondering met AM-status laag naar het VK geëxporteerd kunnen worden, mits ze grondvrij zijn. Geeft u bij de aanvraag van de exportinspectie aan dat het een AM laag partij betreft.
 2. Importpartijen uit de EU of daarbuiten. Deze moeten AM-vrij zijn (verklaard op het EU pre-exportcertificaat of importcertificaat uit het derde land).
 3. Vaste planten en bloembollen op pot (in verband met andere geldende export basisnormen). Deze voorwaarden vindt u in de landeneisen sierteelt.

** Betreft de volgende 7 bloembolgewassen: Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus en Tulipa.


Het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) hanteert de volgende grondnorm voor bloembollen met herkomst EU:

 1.  AM-vrij partijen: geen grondnorm
 2. AM-laag partijen: grondvrij (zoals hierboven benoemd van toepassing bij zeven bloembolgewassen** die volgens de uitzondering met AM-status laag naar het VK geëxporteerd kunnen worden).

** Betreft de volgende 7 bloembolgewassen: Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus en Tulipa.

Export werkwijze

Voor de het fytosanitair klaarmaken van uw zendingen naar het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) zijn de volgende onderdelen van belang:

Zorg voor de juiste registraties:

Vraag een export inspectie aan via Ketenregister

Zorg voor een Voorraadkeuring

 • Download de voorbeeld inspectielijst en maak een inspectielijst gereed voor tijdens de inspectie van onze keurmeester op uw bedrijf;
 • Of koppel uw partijen in voorraad in Ketenregister;

Zorg voor Export certificering

 • Download het ‘Sjabloon exportcertificaat’ en vul deze in. De BKD keurmeester zal deze op uw bedrijf waarmerken m.b.v. een blanco origineel uit zijn of haar voorraad. Exporteert u op jaarbasis meer dan 100 zendingen, dan kunt u deze ook bestellen bij NVWA (klik hier).
 • Of maak gebruik van Ketenregister om uw geïnspecteerde partijen te koppelen aan een waarmerk- en afboeken aanvraag.
 • Sierteelt producten en Zaden vraagt u aan via e-certNL
Export documenten & douane

Ook krijgt u te maken met exportdocumenten en douane formaliteiten. Voor de gewassen Galantus, Sternbergia en Cyclamen is een CITES-uitvoervergunning vereist zijn. Deze kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie over Brexit en CITES vindt u via deze link. Met de ontvangen Nederlandse  vergunning vraagt uw Britse klant een invoervergunning aan bij de Britse overheid


U heeft voor de handel met het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) een eigen EORI-nummer nodig. Dit is het douane identificatienummer. Ook moeten uw Britse handelsrelaties beschikken over een Brits EORI-nummer, deze heeft u nodig voor de inklaring van uw exportproducten. Beschikt u zelf nog niet over een EORI-nummer, vraag deze dan aan bij de douane.


Alle zendingen naar het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) moeten vooraf worden aangemeld bij de Britse overheid (export). Heeft u niet eerder geëxporteerd naar een derde land (buiten de EU), dan moet u voorbereidingen treffen om zendingen aan te kunnen melden bij de overheid. Dit kunt u zelf doen of u kunt hiervoor een douaneagent inschakelen.


U kunt een uitgebreid stappenplan voor het grenscontroleproces voor export naar het VK vinden op de website van de Britse overheid.


Verhandelt u ook ander plantaardige producten dan bloembollen? Voor van origine niet-Nederlands plantmateriaal, dat uit een ander EU-land afkomstig is, is een pre-exportcertificaat nodig. Hierop staat een verklaring van de overheid van het EU-land van productie,  ter onderbouwing voor de exportgaranties op het fytosanitair certificaat. Deze documenten zijn niet nodig voor bloembollen, wortelstokken, knollen in rust. Het gaat om producten waarbij het VK een eis stelt, waarvoor alleen door het land van productie de garantie kan afgeven. Zie hiervoor de landeneisen van de NVWA.

Uw aanbieder moet voor u een pre-exportcertificaat verzorgen.

Voor Nederlands materiaal dat via andere lidstaten naar het VK gaat, moet er vanuit Nederland een pre-exportcertificaat worden opgemaakt. U moet uw afnemer van dit pre-exportcertificaat voorzien. Hier leest u meer over het pre-exportcertificaat.

U kunt ook meer lezen over het pre-exportcertificaat op de website van Naktuinbouw.

Import

Wilt u bloembollen uit het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) afnemen, dan moet u deze importeren. Alle zendingen vanuit het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) moeten voorzien zijn van een export certificaat gericht aan Nederland. Uw leverancier moet dit certificaat verzorgen. U moet nagaan of de bloembollen voldoen aan de invoereisen van de EU en wat u nodig heeft om de bloembollen hier te ontvangen en/of door te zetten.

Wilt u zelf importeren, dan moet u beschikken over een door de NVWA erkende importlocatie met de juiste douane faciliteiten. U kunt dit laatste ook via een expediteur regelen. U of uw expediteur moet aangesloten zijn op CLIENT-Import voor het vooraf aanmelden van importinspecties.


Alle zendingen vanuit het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) moeten vooraf worden aangemeld bij de Nederlandse overheid. Heeft u niet eerder geïmporteerd uit een derde land (buiten de EU), dan moet u voorbereidingen treffen om zendingen aan te kunnen melden bij de overheid. Dit kunt u zelf doen of u kunt hiervoor een douaneagent inschakelen. Een douaneagent kan voor u de inklaring verzorgen.


Wilt u de bloembollen na ontvangst binnen Nederland of de EU vervoeren of verkopen, dan moet u geautoriseerd zijn om een plantenpaspoort aan te brengen. De plantenpaspoortplicht geldt voor het vervoer binnen de EU na ontvangst.

Materiaal

Houten pallets en kisten hebben bij invoer naar de EU te maken met fytosanitaire eisen. Deze moeten voorzien zijn van een ISPM-15 stempel. Veel pallets en kisten die binnen de EU in omloop waren, voldeden hier niet aan.

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen over dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Laatste update: 4 januari 2022

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken