ikwordteler

DISCLAIMER

Indien u onjuistheden op onze website constateert, wilt u ons dit melden via het contactformulier?

Wij verzoeken u kennis te nemen van onderstaande disclaimer, waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor het gebruik van de websites, die geregistreerd staan op naam van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de informatie op deze website of ten aanzien van deze disclaimer, dan verzoeken wij u contact op te nemen met BKD.

Aansprakelijkheid

BKD besteedt veel zorg aan het onderhoud en de samenstelling van deze website. Toch valt niet uit te sluiten dat sprake kan zijn van onjuiste informatie. BKD is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die onder andere is ontstaan:

  • als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website,
  • als gevolg van virussen of andere schadelijke elementen op deze website,
  • aan hardware of software als gevolg van het gebruik van deze website,
  • als gevolg van het (tijdelijk) niet goed functioneren van deze website,
  • als gevolg van vertraging in de verstrekking van informatie via deze website.

BKD is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan:

  • door het gebruik van websites of informatiebronnen die niet door BKD worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van BKD, ook niet indien de aangeboden informatie op bedoelde websites of informatiebronnen afkomstig is van de website van BKD,
  • als gevolg van virussen of andere schadelijke elementen op deze websites of informatiebronnen,
  • aan hardware of software als gevolg van het gebruik van deze websites of informatiebronnen.

Oneigenlijk gebruik

Enig gebruik van deze website op een wijze waardoor de beschikbaar gestelde informatie of het functioneren van deze website kan worden geschaad, is verboden.

Buitenland

De informatie op deze website richt zich tot gebruikers van deze website in Nederland. De gebruiker van de informatie van deze website in landen buiten Nederland is gehouden om de in dat land geldende wet- en regelgeving na te leven.

Elektronische berichten

BKD kan niet garanderen dat e-mailberichten of andere elektronische berichten op tijd worden ontvangen en/of worden verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet of te laat ontvangen of verwerken van bedoelde berichten. BKD is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten welke door gebruikers van deze website worden verzonden.

Wet- & regelgeving

BKD probeert steeds de meest actuele wet- en regelgeving op deze website aan te bieden. Wijzingen en/of aanpassingen in wet- en regelgeving worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Desondanks kan het voorkomen dat een publicatie niet geheel accuraat en/of verouderd is. BKD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het raadplegen van eventuele verouderde wet- en regelgeving op deze website. De op deze website aangeboden overheidswet- en regelgeving vormt geen bekendmaking in de zin van de wet. Het verdient aanbeveling om steeds de officiële overheidspublicaties (waaronder die van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in het Staatsblad of de Staatscourant te raadplegen ten aanzien van nationale wet- en regelgeving.

Voor Europese regelgeving wordt verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het Keuringsreglement als bedoeld in artikel 10 van de Landbouwkwaliteitswet en de Uitvoeringsrichtlijnen worden wel door BKD bekendgemaakt middels publicatie op de website.

Bij eventuele discrepanties tussen de elektronisch aangeboden en gedrukte tekst van wet- en regelgeving, prevaleert de door de overheid (of in het geval van het Keuringsreglement of de uitvoeringsrichtlijnen van BKD de door BKD) gedrukte tekst.

CD-rom

Begin 2006 heeft de BKD de toenmalige geregistreerden een CD-rom met wet- en regelgeving ter beschikking gesteld. Als gevolg van diverse wijzingen in de wet- en regelgeving is deze cd-rom niet langer accuraat. De BKD kan niet aansprakelijk worden gehouden schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het gebruik van de bedoelde CD-rom.

Wijzigingen & aanpassingen

BKD kan informatie op deze website wijzigen en aanpassen zonder voorafgaande aankondiging en is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van deze wijzigingen en aanpassingen. Alleen BKD is bevoegd aanpassingen op deze website te verrichten. BKD behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Copyright

De informatie op deze site, zowel tekst als beeldmateriaal, is en blijft eigendom van BKD, tenzij anders vermeld. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website beschikbaar gestelde informatie mag slechts openbaar gemaakt worden, of bewerkt, verveelvoudigd of verspreid worden, na toestemming van BKD. Gelieve uw verzoek te richten tot onze webmaster. Toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik zonder commerciële doeleinden.

Het ‘linken’ naar de website van BKD is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BKD.

Toepasselijk recht

Op deze website en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Merken & logo’s

De op deze website gebruikte merken en logo’s zijn eigendom van BKD of worden met toestemming door BKD gebruikt. Het merk en logo van BKD mag uitsluitend gebruikt worden door BKD. Gebruik van het BKD-merk en logo of overige merken en logo’s op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BKD of overige rechthebbenden is niet toegestaan.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken