MAATREGELEN STENGELAAL

Stengelaal

BKD keurt partijen bloembollen en grond van telers op Stengelaal (Ditylenchus Dipsaci). Wanneer er Stengelaal in uw gewassen gevonden wordt, legt BKD beperkende maatregelen op. U kunt deze vinden in de uitvoeringsrichtlijnen per gewas, artikel 4, 5 en 6 (met uitzondering van Overige bolgewassen, hier betreft het artikel 6, 7 en 8 ; en Tulipa: artikel 4, 5, 6 en 7).

De maatregelen zijn gelijk bij broeierij en teelt. Hieronder vindt u een uitleg op hoofdlijnen. Wordt er bij u Stengelaal geconstateerd, dan zal BKD hierover altijd persoonlijk met u in gesprek gaan.

Partijmaatregelen

De partijmaatregelen beschrijven wat u met  een besmette partij moet en kunt doen na constatering van Stengelaal. De partijmaatregelen zijn sinds 2015 uniform voor alle bloembolgewassen.

Aangetaste partijen moeten na het rooien worden vernietigd. Een uitzondering ligt bij bloembollen die na rooien vrij van symptomen zijn. Dit beoordeelt BKD. Ook dienen er maatregelen genomen te worden tegen de verspreiding van Stengelaal. Alle mogelijke scenario’s en vereiste maatregelen worden, na constatering, met u besproken in een persoonlijk gesprek.

Perceelmaatregelen

In het Perceel Register Stengelaal zijn de teeltplaatsen opgenomen, waarop besmette partijen bloembollen zijn geteeld.

Na constatering wordt uw betreffende perceel ingemeten en opgenomen in dit register. Op percelen met de status ‘besmet’ mogen geen bloembolwaardplanten geplant worden. Dit is pas weer mogelijk na grondonderzoek waaruit blijkt dat er geen Stengelaal (meer) aanwezig is. Het perceel krijgt in dat geval de status ‘vrij’ in het Perceel Register Stengelaal.

De volgende gewassen zijn aangemerkt als bloembolwaardplanten voor stengelaal (deze lijst kan in de toekomst aangepast worden):

Allium
Amaryllis
Camassia
Chionodoxa
Crocus (grote gele)
Cyrtanthus
Galanthus
Galtonia
Hippeastrum

Hyacinthus
Hymenocallis
Leucojum
Lycoris
Muscari
Narcissus
Nectaroscordum
Nerine (valt onder Naktuinbouw)

Ornithogalum
Puschkinia
Scilla
Sprekelia
Sternbergia
Tecophilae
Triteleia
Tulipa

Het Perceel Register Stengelaal is toegankelijk voor belanghebbenden voor het opvragen van perceelshistorie. Voor het aanvragen maakt u gebruik van het formulier ‘Aanvraag uittreksel perceel register Stengelaal’ onder formulieren.

Bedrijfsmaatregelen

Na een vondst van Stengelaal in bloembollen gelden, naast vernietiging van de besmette partij, ook maatregelen voor de niet-besmette partijen van hetzelfde bedrijf.

Alle bloembol-waardplanten van hetzelfde bedrijf mogen in het jaar van constateren niet verhandeld worden voor doorteelt (met uitzondering van het gewas Hyacint). Daarnaast is het veplicht om ‘niet geschikt voor doorteelt’ op de leveringsnota te vermelden.

Grondbemonstering teeltplaats tulp, bestemd voor doorteelt door ander bedrijf

Vanaf teeltseizoen 2015/16 geldt er bij tulp voor verhandeling van materiaal voor doorteelt een verplichte grondbemonstering. Deze staat beschreven in artikel 7 van de ‘Uitvoeringsrichtlijn Tulipa’.

Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving of opgelegde maatregelen na een vondst kan de BKD dit bedrijf sanctioneren, bijvoorbeeld middels het tuchtgerecht. Ook kan een bedrijf bezwaar maken op een keuringsresultaat, vondst of gestelde maatregel. Hier leest u meer over klachten, bezwaren en tuchtgerecht.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken