keuringen

NIEUW PLANTENPASPOORT

 In EU wetgeving

Nieuw plantenpaspoort

Met ingang van 14 december 2019 treedt de nieuwe EU plantgezondheidsverordening in werking. De verordening is gericht op het moderniseren en beter afstemmen van nationale wetten binnen de EU, het verbeteren van toezicht (NVWA) en met name het verbeteren van track&trace informatie.

Als gevolg van de verordening moeten vanaf 14 december 2019 alle partijen bloembollen die in het EU handelsverkeer worden gebracht, verplicht voorzien zijn van een nieuw plantenpaspoort, inclusief nieuw uniek fytosanitair registratienummer. Daarnaast moet elke marktdeelnemer gegevens vanuit het nieuwe plantenpaspoort verplicht opnemen en bewaren in de administratie. Hier vindt u de grootste veranderingen, de 10 belangrijkste vragen hierover beantwoord en een set tips ter voorbereiding.

De grootste veranderingen die de EU verordening met zich mee brengt:

Voor iedereen in de bloembollen sector
 • Het plantenpaspoort wordt verplicht voor alle bloembollen in alle verpakkingen, die binnen de EU worden verhandeld.
 • Het nieuwe plantenpaspoort moet op de kleinste handelseenheid verwerkt worden, zodat het paspoort met het product (de verpakte of opgepotte bloembol) mee gaat tot het punt van verkoop. Zie de 5 tips onderaan deze pagina voor de keuzes die u hierin kunt maken.
 • Het plantenpaspoort moet direct aan het product vast zitten en mag straks niet meer alleen op bijvoorbeeld een paklijst of leveringsnota staan.
 • De opmaak van het plantenpaspoort wordt uniform en moet specifieke informatie bevatten. Zie voor de opmaak “+ Hoe moet het nieuwe plantenpaspoort eruit zien?”
 • De benodigde informatie op de leveringsnota verandert. Zie “+ Wat moet ik op mijn leveringsnota vermelden vanaf 14 december 2019?”
 • Alle marktdeelnemers zijn verplicht zich te registreren en een eigen fytosanitair registratienummer te voeren op het nieuwe plantenpaspoort. Dit nummer zal vanuit de NVWA, via de BKD worden verstrekt.
 • U moet kunnen herleiden wat er van en aan wie is verkocht en wat uit uw voorraad uit welke partij komt. Het fytosanitair registratienummer van uw leveranciers moet hiertoe een plek krijgen binnen de eigen voorraad administratie. Deze informatie moet u ten minste 3 jaar bewaren.
Voor telers specifiek

Het plantenpaspoort met nieuwe opmaak (label/kaartje op het fust naar de handelaar) geldt voor alle teelt en pottenteelt van bloembollen, dus naast de voorjaarbloeiers (die al plantenpaspoortplichtig waren) nu ook voor alle andere bol- en knolgewassen, zowel los als op pot of verpakt.

Voor handelaars/exporteurs specifiek
 • Er gaan toezichtcontroles komen op het plantenpaspoort voor producenten en handelaren.
 • Alle bloembollen bestemd voor verkoop via het internet worden tot de eindgebruiker plantenpaspoortplichtig. Deze bloembollen moeten dus een plantenpaspoort bevatten als de bestelling wordt verzonden naar de klant, bijvoorbeeld vanuit uw webshop.
Uitzonderingen
 • Bij consumentenverpakkingen (één- of klein verpakkingen) die direct naar het verkooppunt gaan, hoeft het plantenpaspoort niet voorzien te worden van de traceringscode (bij C). Wel moet in elke situatie terug te vinden zijn uit welke partij de levering komt. Een advies bij klein verpakking is een eigen (tracerings)code op de leveringsnota of factuur bij de partijen vermelden. Dit helpt bij het uitsluiten van de goede partijen na een mogelijke Q-vondst.
 • Het plantenpaspoort geldt niet voor snijbloemen

Het nieuwe plantenpaspoort en uw administratie:

Waarom een nieuw plantenpaspoort?
 • De vernieuwing van de EU-regelgeving is in gang gezet om de huidige Europese fytosanitaire regels te moderniseren en harmoniseren. Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s. Het belang van de traceerbaarheid van plantaardige producten, inclusief alle bloembollen, in de handelsketen neemt toe om het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU te kunnen blijven behouden. De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU zodoende beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat om maatregelen te nemen bij een uitbraak.
Geldt het nieuwe plantenpaspoort voor mij?

Momenteel is bij slechts een paar bol- en knolgewassen (met name voorjaarsbloeiers) het plantenpaspoort verplicht. De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Hierdoor moeten alle bloembollen in alle verpakkingen, die binnen de EU worden verhandeld, straks zijn voorzien van het nieuwe plantenpaspoort. Dit geldt dus ook voor bloembollen op pot en zomerbloeiers, zoals de Dahlia of Lelie. Alleen snijbloemen van bloembollen zijn straks niet paspoortplichtig. Eind 2019 krijgen alle bollenkwekers, handelaren en exporteurs dus met het nieuwe paspoort te maken (een deel daarvan voor het eerst).

Hoe moet het nieuwe plantenpaspoort eruit zien?

Let op! dit plantenpaspoort is in sommige gevallen (met name bij partijen losse bollen) slechts onderdeel van het gehele label. Kijkt u voor het hele label ook bij de volgende vraag “Hoe zet ik het nieuwe plantenpaspoort op mijn label of verpakking?”

Opmaak voorschriften:

 • Alle zes PPP items naast/ bij elkaar
 • De EU  vlag en de woorden ‘Plant Passport’ naast elkaar
 • De zes elementen moeten binnen een rechthoekige of vierkante vorm worden geplaatst
 • Het gebruik van een kader of scheidingslijn is optioneel
 • De lettergrootte moet met het blote oog leesbaar zijn, het lettertype is vrij
 • Er staat minder informatie op het nieuwe ten opzichte van het huidige plantenpaspoort tot 14-12-2019. Aantal/ gewicht en keuringsdienst staan bijvoorbeeld niet op het nieuwe plantenpaspoort, maar komen wel terug op het label en/of leveranciersdocument (zie ‘hoe zet ik het nieuwe plantenpaspoort op mijn label/ verpakking?’ en ‘wat moet ik op mijn leveranciersdocument (leveringsnota) vermelden vanaf 14 december 2019?’)
 • Alle gebruikte geslachtsnamen bij A benoemen
 • De geslachtsnamen bij A mogen niet volledig in hoofdletters genoteerd worden. Notatie met een hoofdletter en kleine letters is verplicht
 • Traceringscode bij C vervalt voor planten die ‘zonder verdere voorbereiding’ klaar zijn voor verkoop aan eindgebruiker, dus in eindverpakking (potten, hoezen, etiketten = geen code)

Voor verdere informatie over en voorbeelden van de nieuwe eisen in opmaak verwijzen wij u naar de UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2313. Voor bloembollen zijn de voorbeelden uit Deel A van toepassing.

De EU-vlag, die onderdeel is van het nieuwe plantenpaspoort, kunt u via deze website in verschillende formaten en uitvoeringen downloaden.

Hoe zet ik het nieuwe plantenpaspoort op mijn label of verpakking?
 • Een partij losse bollen (in groothandel verpakking) die wordt verhandeld voor professioneel gebruik, moet per fust, stapel of pallet worden voorzien van een label of sticker. Naast het nieuwe plantenpaspoort, zoals beschreven bij ‘+ Hoe moet het nieuwe plantenpaspoort eruit zien?’, moeten hierop de volgende items staan:
  • BKD, bij Nederlands geteelde partijen/ officiële dienst betreffend land van productie
  • AM-status van de partij
  • Hoeveelheid per verpakkingseenheid

  Belangrijk dat er een duidelijke verdeling is tussen de informatie die verplicht is op het nieuwe plantenpaspoort en overige partij informatie vanuit het oude plantenpaspoort (Aantal stuks, maat, teler NAW, keuringsdienst en evt. eigen gewenste informatie).

   

   

 • Een partij bloembollen in klein verpakking of opgepot, moet per fust, tray, stapel of pallet worden voorzien van een label of sticker, waarop minimaal het nieuwe plantenpaspoort staat. Op de verpakking zelf moet ook het plantenpaspoort staan. Wanneer  de verpakking ‘zonder verdere voorbereiding’ klaar is voor verkoop aan eindgebruiker/ consument, vermeldt u wel de letter C op het paspoort, maar hoeft u deze niet in te vullen met een traceringscode. Dit geldt ook wanneer u een krat losse bollen aan de consument aanbiedt om zelf een zakje bollen mee te vullen. Als de bollen in het krat overduidelijk bestemd zijn voor directe verkoop aan de eindgebruiker (bijvoorbeeld door een gekleurd label/display/foto te bevatten met info erop bestemd voor consumenten-display in de winkel), is er geen traceringscode verplicht.
Kan ik al eerder dan 14 december 2019 overgaan op het nieuwe plantenpaspoort?

Eerder starten is mogelijk vanaf 1 januari 2019, indien u over het nieuwe fytosanitair registratienummer beschikt. U kunt tussen 1 januari en 14 december 2019 een label voeren dat zowel aan de oude als de nieuwe eisen voor opmaak van het plantenpaspoort voldoet (overgangslabel). Hierin is belangrijk dat er een duidelijke verdeling is tussen de informatie die verplicht is op het nieuwe plantenpaspoort en overige partij informatie vanuit het oude plantenpaspoort (Aantal stuks, maat, teler NAW, keuringsdienst en evt. eigen gewenste informatie).  Na 14 december 2019 blijft deze gecombineerde opmaak op het label van losse bollen verplicht. Voor bloembollen in klein verpakking of opgepot, is de oude informatie na deze datum niet meer verplicht.

Wat is het uniek fytosanitair registratienummer? En hoe kom ik hieraan?

Alle marktdeelnemers die bloembollen telen of verhandelen zijn straks verplicht zich te registreren bij BKD en een eigen fytosanitair registratienummer te voeren op het nieuwe plantenpaspoort (B). Dit nummer zal vanuit de NVWA, via de BKD worden verstrekt. Wilt u zich registreren of al eerder aan de slag met het nieuwe plantenpaspoort, dan kunt u contact opnemen met BKD voor het eerder verkrijgen van een registratienummer.

Welke informatie moet ik in mijn administratie opnemen en hoe lang moet ik deze informatie bewaren?

U moet kunnen herleiden wat er van en aan wie is verkocht en wat uit uw voorraad uit welke partij komt. Het fytosanitair registratienummer van uw leveranciers en de plantenpaspoort informatie moet hiertoe een plek krijgen binnen de eigen voorraad administratie. Ook moet u registreren wat u aan wie heeft verkocht. Deze informatie moet u ten minste 3 jaar bewaren.

Stel dat in een door u geleverde partij onverlet een Q-organisme wordt aangetroffen, dan moet op basis van (de traceringscode op het plantenpaspoort van die levering in) de bedrijfsadministratie aangegeven kunnen worden welke partij(en) voor de levering gebruikt zijn.

Hoe moet ik de plantenpaspoort informatie in mijn administratie opnemen?

Dat is afhankelijk van uw situatie.

 • Vervangt u een plantenpaspoort omdat u de ontvangen partij(en) bloembollen of planten verwerkt, herpakt of verder teelt? Dan moet u de plantenpaspoortinformatie en het fytosanitaire registratienummer per verhandeling registreren.
 • Verhandelt u de ontvangen partij(en) bloembollen of planten en verstuurt u deze verder met het originele ontvangen plantenpaspoort op de producten? Dan is tracering via leveranciers gegevens (b.v. facturen/leveringsnota’s) in uw bedrijfsadministratie voldoende. Ook deze informatie moet minimaal 3 jaar bewaard blijven.

Nogmaals: Stel dat in een door u geleverde partij onverlet een Q-organisme wordt aangetroffen, dan moet op basis van (de traceringscode op het plantenpaspoort van die levering in) de bedrijfsadministratie aangegeven kunnen worden welke partij(en) voor de levering gebruikt zijn.

Wat moet ik op mijn leveranciersdocument (leveringsnota) vermelden vanaf 14 december 2019?

Een leveranciersdocument (ook wel aanvoer- of leveringsnota genoemd), is enkel van toepassing wanneer u teeltmateriaal van bloembollen verhandelt. Hieronder wordt verstaan: bloembollen bestemd voor opplant, op pot of voor snijbloemproductie.

Op dit document moet staan vermeld:

 • EU-kwaliteit
 • NL, bij Nederlands geteelde partijen. Anders betreffend land van productie
 • BKD, bij Nederlands geteelde partijen. Anders officiële dienst betreffend land van productie
 • Registratienummer BKD
 • Fytosanitair registratienummer NVWA
 • Botanische naam gewas
 • Naam van de cultivar
 • Certificaatnummer
 • AM-status van de partij
 • Hoeveelheid
 • Datum verzending
 • Klasse
 • Naam verkoper
 • Handtekening verkoper

Let op! Ten opzichte van de huidige situatie vervalt het E.G. plantenpaspoort vanaf 14 december 2019 en dient de vermelding van “(E.G.) plantenpaspoort” uit de nota gehaald te worden. Het nieuwe plantenpaspoort moet straks namelijk direct aan het product vast zitten. Daarnaast verandert E.G.-kwaliteit in EU-kwaliteit en moet het fytosanitair registratienummer van de NVWA worden toegevoegd.

N.B. Gebruik van het leveranciersdocument als nieuw plantenpaspoort is alleen mogelijk, wanneer: de zes nieuwe plantenpaspoort gegevens in officiële opmaak (zie: “+ Hoe moet het nieuwe plantenpaspoort eruit zien?”) op de nota staan en een kopie van deze leveringsnota tijdens het vervoer naar de nieuwe marktdeelnemer direct aan de betreffende partijen/zending (per handelseenheid) is bevestigd.

Toezicht op het nieuwe plantenpaspoort en maatregelen onder de EU plantgezondheidsverordening

Hoe controleert BKD mijn nieuwe plantenpaspoort?

Hiervoor hanteert BKD twee werkwijzen.

 • Stelt u nieuwe paspoorten op voor bloembollen in consumentenverpakkingen (in kleinverpakking en op pot), dan moet u een voorbeeld sturen naar info@bkd.eu Bij akkoord ontvangt u een bevestingsbericht van BKD en kunt u het voorbeeld gebruiken op uw producten.
 • Stelt u paspoorten op voor zendingen bloembollen (in bulk) aan de groothandel, dan past u het huidige versie plantenpaspoort aan voor 14 december dit jaar. Tijdens het erkenningsbezoek controleert de keurmeester het plantenpaspoort op de nieuwe opmaak eisen van de EU. Mocht u uw nieuwe label vooraf willen laten controleren door BKD, dan is het mogelijk deze in te sturen naar info@bkd.eu. Bij akkoord ontvangt u een bevestingsbericht van BKD en kunt u het plantenpaspoort gebruiken op uw producten.
Wat zijn de consequenties als mijn administratie niet op orde is?

Wordt er in een door u geleverde partij een Q-organisme aangetroffen en kunt u op basis van de traceringscode op het plantenpaspoort van die levering of op basis van uw eigen bedrijfsadministratie niet aangeven welke partij(en) voor de levering gebruikt zijn, dan zijn alle partijen verdacht van dat geslacht/ product. Dit geldt voor alle partijen van het geslacht/ product die aan uw bedrijf geleverd zijn, nog aanwezig zijn op uw bedrijf en al uitgeleverd zijn. De fytosanitaire autoriteit (NVWA) kan op basis hiervan besluiten om al deze partijen op uw bedrijf vast te leggen. Tevens leidt het ertoe dat de tracering uitgevoerd moet worden bij al uw toeleveranciers en afnemers.

Tips om 14 december 2019 startklaar te zijn voor het nieuwe plantenpaspoort:

 • Maak een keuze over wanneer in 2019 u omschakelt naar de nieuwe opmaak
 • Pas uw eigen labels en uw leveringsnota aan naar de nieuwe eisen
 • Maak afspraken met uw afnemers over gewenst gebruik van het plantenpaspoort op de te leveren bollen en planten (wat is de kleinste handelseenheid): het plantenpaspoort kan ofwel op potten/steeketiketten, capper, tray, omdoos, krat of kar etc.
 • Pas uw administratie aan op het registreren en bewaren van de nieuwe Fytosanitaire registratienummers en plantenpaspoort informatie per aan- of verkoop.
 • Voer een bedrijfstracering toets uit om te zien of u alle verplichte informatie kunt achterhalen en vragen van BKD over leveranties kunt beantwoorden

Wilt u meer lezen? Kijkt u dan op deze webpagina van de NVWA of bij de vragen en antwoorden nieuwe Plantgezondheidsverordening op de website van Naktuinbouw.

Klik hier voor een PDF versie van de informatie op deze pagina. De BKD vult de informatie op deze pagina waar nodig regelmatig aan. Na publicatie is er een wijziging doorgevoerd op 17 september 2019 met betrekking tot de notatie van geslachtsnamen, onder het kopje ‘hoe moet het nieuwe plantenpaspoort eruit zien?’, het kopje Toezicht op het nieuwe plantenpaspoort en maatregelen onder de EU plantgezondheidsverordening en voorbeelden van verwerking in de administratie. Nieuwe informatie is schuingedrukt, eventueel verouderde informatie is doorgestreept.

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. In gevallen van twijfel zal teruggevallen (moeten) worden op de letterlijke formuleringen in EU-richtlijnen, -verordeningen en de Nederlandse Plantenziektenwet (die t.z.t. vervangen zal worden door de Plantgezondheidswet). U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen omtrent dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken